Thursday, April 30, 2009


Slavoj Zizek
Jack Tilton Gallery - April 23 - NYC
My knowledge of architecture is constrained to a coupler of idiosyncratic data: my love for Ayn Rand and her architecture-novel The Fountainhead; my admiration of the Stalinist “wedding-cake” baroque kitsch; my dream of a house composed only of secondary spaces and places of passage - stairs, corridors, toilets, store-rooms, kitchen – with no living room or bedroom. The danger that I am courting is thus that what I will say will oscillate between the two extremes of unfounded speculations and what most is already known for a long time.

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N29472619.htm

Saturday, April 25, 2009

Dear scholars,
here is the raw link to the supreme madness I'd unwillingly referenced & endorsed faults in all, and I have a hard time reconciling myself with the extreme cruelty so easily pronounced in actual actions, as mentioned in last class, you who hear, think, defy... Let us not despair... right

http://www.youtube.com/watch?v=z2W5rbF8hLU

Friday, April 24, 2009

Ett förhållande faller samman?
Reflektioner över krisen
Endnotes

Det kapitalistiska produktionssättets historia avbryts ideligen av kriser. Man skulle kunna säga att krisen är kapitalets, eller arbete–kapital-förhållandets, modus operandi. Detta är riktigt på så sätt att kapitalet, värdets självförmering, den abstrakta rikedomens självexpansion, vid varje tidpunkt är anspråk på framtida utvinnande av mervärde: kapitalackumulationen idag är ett satsande på morgondagens exploatering av proletariatet.

Krisen idag har antagit formen av en finanskris, samtidigt som utsikterna för en fullskalig ekonomisk kris tornar upp sig alltmer. Dessa två kriser står emellertid inte blott i förhållande till varandra som orsak och verkan (oavsett hur man väljer att framställa detta förhållande). De är snarare olika manifestationsformer för samma underliggande kris – kapitalets ackumulationskris som samtidigt är en kris för exploateringsförhållandet mellan kapital och proletariat.

Finanskapitalet är den form av kapitalet som närmast motsvarar dess rena begrepp i det att finanskapitalets pletora bysantinska form kan reduceras till den process i vilken pengar skapar mer pengar eller där värde skapar mer värde. Förhållandet mellan finanskapitalet och det produktiva kapitalet, eller mellan finansen och den reella ekonomin, utmärks å ena sidan av den disciplin som finanskapitalet påför det produktiva kapitalet och å den andra på finanskapitalets möjlighet och rent av tendens till att »springa ifrån sig självt» – att springa alltför långt ifrån möjligheterna till värdeförmering som i slutänden ges av den vinstgivande exploateringen av arbetskraften i produktionen.

Förhållandet mellan finanskapitalet och det produktiva kapitalet eller mellan finansen och den reella ekonomin har, samtidigt som det alltid har funnits i någon form i det kapitalistiska produktionssättet, inte förblivit oförändrat. Allt sedan den globala krisen för kapitalets lönsamhet, eller sett från ett annat håll sedan krisen för det kapitalistiska klassförhållandet vid slutet av 1960- och början av 1970-talet (som utmärktes av en våg av klasskamp, oroligheter i industrin och samhället), har finansifieringen varit en väsentlig del av den kapitalistiska omstruktureringen och motoffensiven – dvs. den globala omstruktureringen av förhållandet mellan proletariat och kapital. Å ena sidan har finansifieringen varit ett medel med hjälp av vilket exploateringen av arbetskraften har integrerats i global skala (med framväxten av nya ackumulationspoler i de framväxande »BRICS»-ekonomierna – Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika etc. – och deras integrering i världsekonomin). Å andra sidan så har den varit ett med vilket höglöneproletariatet i de avancerade kapitalistiska ekonomiernas förskansade position har kunnat försvagas. Dessa två aspekter av finansifieringen motsvarar tillsammans integreringen av arbetskraftens reproduktionskretslopp med kapitalreproduktionens kretslopp. Med den ökande finansifieringen av förhållandet mellan proletariat och kapital har arbetarnas löner i de avancerade ekonomierna stagnerat och reproduktionen av deras arbetskraft har alltmer förmedlats av finansen (bolån, lån, kreditkort och pensionsfondernas investeringar i aktie- och penningmarknaderna). Denna nya konfiguration av klassförhållandet har erbjudit många, men inte alla, skikt av proletariatet en stigande levnadsstandard som är knuten till substansprisinflationen (ung. dagspriset på aktier, ö.a.). Den kapitalistiska motattacken och omstruktureringen har inbegripit ett skifte i klassförhållandet genom den gamla arbetarrörelsens nederlag och dess institutioners numera ålderdomliga karaktär (fackföreningar och partier) som förde fram proletariatets maktstegring inom det kapitalistiska samhället. Klassförhållandets nya form och finansifieringen av detta förhållande beror i slutändan på kapitalets möjlighet att utvinna tillräckligt med mervärde i den globala ekonomin (med arbetets ökande produktivitet och intensifiering).

Den nuvarande finanskrisen har delvis sin grund i de subprime-lån och -bolån som förutsågs genom den ständigt uppåtgående trenden för bostadsmarknaden och substansprisernas inflation (efter sammanbrottet för den tidigare substansbubblan – it-boomen) med stora summor fiktivt kapital som genererats av lånefinansieringen från finansinstituten (bankerna, investeringsfonderna, de privata aktiefonderna etc.). Den finansledda boomen sprang till slut ifrån den reella ekonomins – dvs. det produktiva kapitalets – möjligheter att utvinna mervärde genom att exploatera arbetarna i produktionen (oavsett om denna produktion var »materiell» eller »immateriell»). Som en konsekvens härav bevittnar vi en massiv »korrigering» – fallande aktiemarknader, bostadsmarknader – i marxska termer devalvering av kapitalet (som kommer till uttryck i nedskrivningar, bristande betalning, konkurser, sammanslagningar och reaförsäljning av finansinstitut och nu dessa delnationaliseringar av kapitalistiska stater överallt).

På så sätt förvärras den förutvarande tendensen till överackumulation av kapital (oavsett om denna tendens ses som cyklisk eller varaktig), på så sätt att kapitalets produktiva investeringar inte längre kan möta dess krav på värdeförmering, av finanskapitalets starka böjelse att generera fiktivt kapital (genom lånefinasiering, skuldfinansiering, terminsaffärer, optioner, olika sparformer och en växande mångfald av komplexa och svårtillgängliga finansinstrument). Även om finanskapitalet disciplinerar det produktiva kapitalet (och det produktiva kapitalet allt mer finansifieras) kan inte utvinnandet av mervärde genom exploateringen av proletariatet inte hålla jämn takt med kraven på värdeförmering som ställs av finanskapitalet.

Kapitalet befinner sig i kris. Krisen gör sig gällande som värdeminskning [devalorisation]. Värdeminskningen är den enda väg som kapitalet kan lägga som ny grund för ackumulation och det inbegriper en disciplinering av arbetarklassen att acceptera nya exploateringsvillkor. Det innebär emellertid också att det även sätter själva reproduktionen av arbete—kapital-förhållandet på spel. Nationalisering av bankerna är inte tillräckligt för att avvärja krisen. Ekonomin står inför recession eller depression och hotet om deflation. Kapitalets ledare i staten fångas i en sorts dubbelbindning: med enorma budgetunderskott som ökats på grund av finansieringen av räddningsinsatserna för finanssystemet (genom köpet av giftiga säkerheter, återkapitalisering av bankerna och att garanterandet av nya lån) kommer den underskottsbudgetering som de kapitalistiska staterna skulle behöva använda för att vidmakthålla den effektiva efterfrågan i ekonomin att bli allt svårare att finansiera. Frågan om bankernas kreditvärdighet gör sig nu gällande på en högre nivå som de kapitalistiska staternas tvivelaktiga kreditvärdighet (centralbanker och statsfinanserna).

Kapitalet kan finna en väg ur krisen: det kommer att försöka vidmakthålla eller öka lönsamheten i den reella ekonomin genom att sätta tryck på lönerna (även om detta kommer att ha en motstridig deflatorisk effekt) och en intensifiering av arbetet (genom ökad exploatering av arbetarna) – dvs. strategier att öka både det relativa och absoluta mervärdet. Vägen ut ur finans- och den ekonomiska krisen inbegriper en intensifiering av exploateringen i planetär skala och en kris för förhållandet mellan proletariat och kapital. Under 1800- och 1900-talet fram till 1970- och 1980-talets kapitalistiska omstrukturering kunde proletariatet göra sig gällande som en positiv pol i exploateringsförhållandet. Nu, när proletariatets reproduktion alltmer förmedlas av finansen och således omedelbart vävs samman med kapitalets reproduktion (med den effekten att reproduktionen av växande skaror proletärer blir allt mer prekär, vilket kan iakttas i den nuvarande vågen av utmätningar och återtagningar av bostäder) och finansifieringen möjliggör den kapitalistiska exploateringens integrering av arbetskraften i planetär skala, så hotar just de medlen som på en nivå möjliggör för kapitalet att kämpa sig ur krisen med en kris på en högre nivå – nivån för reproduktionen av själva klassförhållandet.

oktober 2008

Se också

Radical perspectives on the crisis:

http://sites.google.com/site/radicalperspectivesonthecrisis/

HARL
noun

1. A filamentous substance; especially, the filaments of flax or hemp.
2. A barb, or barbs, of a fine large feather, as of a peacock or ostrich, - used in dressing artificial flies.


http://www.facebook.com/profile.php?id=689175985&ref=profile
The Declaration of Cumaná: Capitalism 'threatens life on the planet'
http://rabble.ca/news/2009/04/declaration-cuman%C3%A1-capitalism-threatens-life-planet

Tuesday, April 21, 2009

Sunday, April 19, 2009
Thursday, April 16, 2009

Tuesday, April 14, 2009


Franklin Rosemont
October 2, 1943 - April 12, 2009
Co-founder of the Chicago Surrealist Group.

Från: "Morgan" <tsiatko13@yahoo.com>> Datum: må 13 apr 2009 22.28.15 GMT+02:00> Till: surrealistinvestigations@yahoogroups.com> Ämne: [surrealistinvestigations] Franklin Rosemont - RIP> Svara till: surrealistinvestigations@yahoogroups.com>> I just got forwarded a note from Paul Buhle. Franklin Rosemont died > a couple days ago. Will post more asap.>>> "I just got word from Paul Buhle that Rosemont died suddenly the >> other>> day. He was 65. Rosemont was the co-founder of the Chicago Surrealist>> Group and head of Charles H. Kerr Inc., a leftwing publisher. Paul >> will>> be sending an obit."
TEXTMASSAN
25 April 09
http://www.textmassan.com/

Saturday, April 11, 2009Use Your Illusions
Slavoj Žižek
Noam Chomsky called for people to vote for Obama ‘without illusions’. I fully share Chomsky’s doubts about the real consequences of Obama’s victory: from a pragmatic perspective, it is quite possible that Obama will make only some minor improvements, turning out to be ‘Bush with a human face’. He will pursue the same basic policies in a more attractive way and thus effectively strengthen the US hegemony, damaged by the catastrophe of the Bush years.
There is nonetheless something deeply wrong with this reaction – a key dimension is missing from it. Obama’s victory is not just another shift in the eternal parliamentary struggle for a majority, with all the pragmatic calculations and manipulations that involves. It is a sign of something more. This is why an American friend of mine, a hardened leftist with no illusions, cried when the news came of Obama’s victory. Whatever our doubts, for that moment each of us was free and participating in the universal freedom of humanity.
In The Contest of Faculties, Kant asked a simple but difficult question: is there true progress in history? (He meant ethical progress, not just material development.) He concluded that progress cannot be proven, but we can discern signs which indicate that progress is possible. The French Revolution was such a sign, pointing towards the possibility of freedom: the previously unthinkable happened, a whole people fearlessly asserted their freedom and equality. For Kant, even more important than the – often bloody – reality of what went on on the streets of Paris was the enthusiasm that the events in France gave rise to in the eyes of sympathetic observers all around Europe and in places as far away as Haiti, where it triggered another world-historical event: the first revolt by black slaves. Arguably the most sublime moment of the French Revolution occurred when the delegation from Haiti, led by Toussaint l’Ouverture, visited Paris and were enthusiastically received at the Popular Assembly as equals among equals.
Obama’s victory is a sign of history in the triple Kantian sense of signum rememorativum, demonstrativum, prognosticum. A sign in which the memory of the long past of slavery and the struggle for its abolition reverberates; an event which now demonstrates a change; a hope for future achievements. The scepticism displayed behind closed doors even by many worried progressives – what if, in the privacy of the voting booth, the publicly disavowed racism will re-emerge? – was proved wrong. One of the interesting things about Henry Kissinger, the ultimate cynical Realpolitiker, is how utterly wrong most of his predictions were. When news reached the West of the 1991 anti-Gorbachev military coup, for example, Kissinger immediately accepted the new regime as a fact. It collapsed ignominiously three days later. The paradigmatic cynic tells you confidentially: ‘But don’t you see that it is all really about money/power/sex, that professions of principle or value are just empty phrases which count for nothing?’ What the cynics don’t see is their own naivety, the naivety of their cynical wisdom which ignores the power of illusions.
The reason Obama’s victory generated such enthusiasm is not only that, against all odds, it really happened: it demonstrated the possibility of such a thing happening. The same goes for all great historical ruptures – think of the fall of the Berlin Wall. Although we all knew about the rotten inefficiency of the Communist regimes, we didn’t really believe that they would disintegrate – like Kissinger, we were all victims of cynical pragmatism. Obama’s victory was clearly predictable for at least two weeks before the election, but it was still experienced as a surprise.
The true battle begins now, after the victory: the battle for what this victory will effectively mean, especially within the context of two other more ominous events: 9/11 and the current financial meltdown, an instance of history repeating itself, the first time as tragedy, the second as comedy. President Bush’s addresses to the American people after 9/11 and the financial meltdown sound like two versions of the same speech. Both times, he evoked the threat to the American way of life and the need for fast and decisive action. Both times, he called for the partial suspension of American values (guarantees to individual freedom, market capitalism) to save those very values. Where does this similarity come from?
The fall of the Berlin Wall on 9 November 1989 marked the beginning of the ‘happy 1990s’. According to Francis Fukuyama, liberal democracy had, in principle, won. The era is generally seen as having come to an end on 9/11. However, it seems that the utopia had to die twice: the collapse of the liberal-democratic political utopia on 9/11 did not affect the economic utopia of global market capitalism, which has now come to an end.
The financial meltdown has made it impossible to ignore the blatant irrationality of global capitalism. In the fight against Aids, hunger, lack of water or global warming, we may recognise the urgency of the problem, but there is always time to reflect, to postpone decisions. The main conclusion of the meeting of world leaders in Bali to talk about climate change, hailed as a success, was that they would meet again in two years to continue the talks. But with the financial meltdown, the urgency was unconditional; a sum beyond imagination was immediately found. Saving endangered species, saving the planet from global warming, finding a cure for Aids, saving the starving children . . . All that can wait a bit, but ‘Save the banks!’ is an unconditional imperative which demands and gets immediate action. The panic was absolute. A transnational and non-partisan unity was immediately established, all grudges among world leaders momentarily forgotten in order to avert the catastrophe. (Incidentally, what the much-praised ‘bi-partisanship’ effectively means is that democratic procedures were de facto suspended.) The sublimely enormous sum of money was spent not for some clear ‘real’ task, but in order to ‘restore confidence’ in the markets – i.e. for reasons of belief. Do we need any more proof that Capital is the Real of our lives, the Real whose demands are more absolute than even the most pressing demands of our social and natural reality?
Compare the $700 billion spent on stabilising the banking system by the US alone to the $22 billion pledged by richer nations to help poorer nations cope with the food crisis, of which only $2.2 billion has been made available. The blame for the food crisis cannot be put on the usual suspects of corruption, inefficiency or state interventionism. Even
Bill Clinton has acknowledged that ‘we all blew it, including me,’ by treating food crops as commodities instead of a vital right of the world's poor. Clinton was very clear in blaming not individual states or governments, but the long-term Western policy imposed by the US and European Union and enacted by the World Bank, the IMF and other international institutions. African and Asian countries were pressured into dropping government subsidies for farmers, opening up the way for the best land to be used for more lucrative export crops. The result of such ‘structural adjustments’ was the integration of local agriculture into the global economy: crops were exported, farmers were thrown off their land and pushed into sweat-shops, and poorer countries had to rely more and more on imported food. In this way, they are kept in postcolonial dependence, vulnerable to market fluctuations – soaring grain prices (caused in part by the use of crops for biofuels) have meant starvation in countries from Haiti to Ethiopia.
Clinton is right to say that ‘food is not a commodity like others. We should go back to a policy of maximum food self-sufficiency. It is crazy for us to think we can develop countries around the world without increasing their ability to feed themselves.’ There are at least two things to add here. First, developed Western countries have taken great care to maintain their own food self-sufficiency through financial support for their farmers (farm subsidies account for almost half of the entire EU budget). Second, the list of things which are not ‘commodities like others’ is much longer: apart from food (and defence, as all patriots are aware), there are water, energy, the environment, culture, education, health – who will make decisions about these, if they cannot be left to the market? It is here that the question of Communism has to be raised again.
The cover story in Time magazine on 5 June 2006 was ‘The Deadliest War in the World’ – a detailed account of the political violence that has killed four million people in Congo over the last decade. None of the usual humanitarian uproar followed, just a couple of readers’ letters. Time picked the wrong victim: it should have stuck to Muslim women or Tibetan monks. The death of a Palestinian child, not to mention an Israeli or an American, is worth thousands more column inches than the death of a nameless Congolese. Why? On 30 October, Associated Press reported that Laurent Nkunda, the rebel general besieging Congo's eastern provincial capital Goma, has said he wants direct talks with the government about his objections to a billion-dollar deal giving China access to the country's vast mineral riches in exchange for a railway and highway. Neo-colonialist problems aside, this deal poses a vital threat to the interests of local warlords, since it would create the infrastructural base for the Democratic Republic of Congo as a functioning united state.
In 2001, a
UN investigation into the illegal exploitation of natural resources in Congo found that the conflict in the country is mainly about access to, control of and trade in five key minerals: coltan, diamonds, copper, cobalt and gold. According to this investigation, the exploitation of Congo's natural resources by local warlords and foreign armies was ‘systematic and systemic’. Rwanda's army made at least $250 million in 18 months by selling coltan, which is used in cellphones and laptops. The report concluded that the permanent civil war and disintegration of Congo ‘has created a “win-win” situation for all belligerents. The only loser in this huge business venture is the Congolese people.’ Beneath the façade of ethnic warfare, we thus discern the contours of global capitalism.
Among the greatest exploiters are Rwandan Tutsis, the victims of the genocide 14 years ago. Earlier this year, the Rwandan government published documents that demonstrated the Mitterrand administration’s complicity in the genocide: France supported the Hutu plan for the takeover, even supplying them with arms, in order to regain influence at the expense of the anglophone Tutsis. France’s outright dismissal of the accusations as totally unfounded was, to say the least, itself unfounded. Bringing Mitterrand to the Hague tribunal, even posthumously, would cross a fateful line, for the first time bringing to trial a leading Western politician who pretended to act as a protector of freedom, democracy and human rights.
There has been in recent weeks an extraordinary mobilisation of the ruling ideology to combat the threats to the current order. The French neoliberal economist Guy Sorman, for example, recently said in an interview in Argentina that ‘this crisis will be short enough.’ By saying this, Sorman is fulfilling the basic ideological demand with regard to the financial meltdown: renormalise the situation. As he puts it
elsewhere, ‘this ceaseless replacement of the old with the new – driven by technical innovation and entrepreneurialism, itself encouraged by good economic policies – brings prosperity, though those displaced by the process, who find their jobs made redundant, can understandably object to it.’ (This renormalisation coexists with its opposite: the panic raised by the authorities in order to make the public ready to accept the proposed – obviously unjust – solution as inevitable.) Sorman admits that the market is full of irrational behaviour, but is quick to add that ‘it would be preposterous to use behavioral economics to justify restoring excessive state regulations. After all, the state is no more rational than the individual, and its actions can have enormously destructive consequences.’ He goes on:
An essential task of democratic governments and opinion makers when confronting economic cycles and political pressure is to secure and protect the system that has served humanity so well, and not to change it for the worse on the pretext of its imperfection. Still, this lesson is doubtless one of the hardest to translate into language that public opinion will accept. The best of all possible economic systems is indeed imperfect. Whatever the truths uncovered by economic science, the free market is finally only the reflection of human nature, itself hardly perfectible.
Rarely was the function of ideology described in clearer terms: to defend the existing system against any serious critique, legitimising it as a direct expression of human nature.
It is unlikely that the financial meltdown of 2008 will function as a blessing in disguise, the awakening from a dream, the sobering reminder that we live in the reality of global capitalism. It all depends on how it will be symbolised, on what ideological interpretation or story will impose itself and determine the general perception of the crisis. When the normal run of things is traumatically interrupted, the field is open for a ‘discursive’ ideological competition. In Germany in the late 1920s, Hitler won the competition to determine which narrative would explain the reasons for the crisis of the Weimar Republic and the way out of it; in France in 1940 Maréchal Pétain’s narrative won in the contest to find the reasons for the French defeat. Consequently, to put it in old-fashioned Marxist terms, the main task of the ruling ideology in the present crisis is to impose a narrative that will not put the blame for the meltdown on the global capitalist system as such, but on its deviations – lax regulation, the corruption of big financial institutions etc.
Against this tendency, one should insist on the key question: which ‘flaw’ of the system as such opens up the possibility for such crises and collapses? The first thing to bear in mind here is that the origin of the crisis is a ‘benevolent’ one: after the dotcom bubble burst in 2001, the decision reached across party lines was to facilitate real estate investments in order to keep the economy going and prevent recession – today’s meltdown is the price for the US having avoided a recession seven years ago.
The danger is thus that the predominant narrative of the meltdown won’t be the one that awakes us from a dream, but the one that will enable us to continue to dream. And it is here that we should start to worry: not only about the economic consequences of the meltdown, but about the obvious temptation to reinvigorate the ‘war on terror’ and US interventionism in order to keep the economy running. Nothing was decided with Obama’s victory, but it widens our freedom and thereby the scope of our decisions. No matter what happens, it will remain a sign of hope in our otherwise dark times, a sign that the last word does not belong to realistic cynics, from the left or the right.

Friday, April 10, 2009


Saturday, April 4, 2009

Friday, April 3, 2009


http://www.motherjones.com/obama/2009/02/mojo-5-questions-cartoonist-steve-brodner
http://www.breitbart.com/article.php?id=D97B37LO0&show_article=1
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad, left, presents a carpet to his visit...TEHRAN, Iran (AP) - Venezuelan President Hugo Chavez on Friday ridiculed the G-20 summit's attempts to deal with the global financial meltdown, saying that capitalism is in crisis and must end.

Chavez criticized the G-20 nations' pledges of more than a trillion dollars for lending to struggling countries at Thursday's summit in London, calling it "the same medicine that's killing the patient—a trillion dollars ... more money for a bottomless pit."


Speaking during a visit to Iran, the Venezuelan leader said the plans by the Group of 20 industrial and developing countries would strengthen "one of the great guilty ones behind the crisis: the International Monetary Fund."

The IMF and the World Bank are "tools of imperialism" and must be eliminated, Chavez said.

In earlier remarks, he also blamed the United States and Britain, calling them "the most guilty" for the financial crisis sweeping the globe because of the financial model "they've been imposing for years."

"It's impossible that capitalism can regulate the monster that is the world financial system, it's impossible," Chavez told Venezuela's state TV late Thursday. "Capitalism needs to go down. It has to end. And we must take a transitional road to a new model that we call socialism."

Iran's president, Mahmoud Ahmadinejad, shared that critique, saying "some decisions by the world leaders cannot restore dead imperialism."

The two leaders, appearing Friday at the inauguration of joint commercial bank, referred to their nations as the "G-2." In recent years, Chavez and Ahmadinejad—both well-known for their anti-U.S. rhetoric—have boosted economic and political ties.

The G-20 leaders on Thursday promised $1.1 trillion for lending to struggling countries. They also vowed major efforts to clean up banks' tattered balance sheets, get credit flowing again, shut down global tax havens and tighten regulation over hedge funds and other financial high-flyers in the U.S. and elsewhere.

Chavez said the summit's efforts were not what the world needs "in the face of the great crisis of global capitalism."

Chavez's own economic program to institute socialism in Venezuela could slow as his country's oil-dependent economy suffers from falling crude prices. Inflation there has soared above 30 percent, eroding Venezuelans' salaries.

In his decade in power, Chavez has boosted state control over the economy and spent heavily on social programs meant to increase his popularity.
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5ioijx5DLWQ4vTbjJmhNgHsNszNhwD97AVVSG0
"A laboratory robot called Adam has been hailed as the first machine in history to have discovered new scientific knowledge independently of its human creators."

http://www.ft.com/cms/s/0/f2b97d9a-1f96-11de-a7a5-00144feabdc0.html

Thursday, April 2, 2009

"The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country. We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of. This is a logical result of the way in which our democratic society is organized."
- Edward Bernays

aprils fools dayhappy birthday to me -


Labels:

Thousands Flood London’s Financial District to Protest G20 Summit
http://www.democracynow.org/2009/4/2/thousands_flood_londons_financial_district_to

Sammanfattning av rapport från brittiska försvarsdepartementet Global Strategic Trends, 2007–2036, intressant som bakgrund till massmedias utspel inför G20 & andra toppmöten:http://monthlyreview.org/nfte0607.htm (Hela rapporten: http://www.dcdc-strategictrends.org.uk/viewdoc.aspx?doc=1)

Om medias hets inför demontrationer mot toppmötet: Bloodying the G20 protests http://leninology.blogspot.com/2009/03/bloodying-g20-protests.html

Aktion 1 april: http://www.g-20meltdown.org/

Övrigt intressant kring finanskrisen:
Of Which Real is this Crisis the Spectacle? Alain Badiou, Le Monde, 17/10/08. http://www.cinestatic.com/infinitethought/2008/10/badiou-on-financial-crisis.asp

Endnotes: Ett förhållande faller samman? Reflektioner över krisen http://www.riff-raff.se/wiki/endnotes/reflektioner_oever_krisen

Zizek efter Obamas seger: Use your illusions http://www.lrb.co.uk/webonly/14/11/2008/zize01_.html

Intervju med Zizek i Financial Times The modest Marxist http://www.ft.com/cms/s/0/886a1b6e-0ab7-11de-95ed-0000779fd2ac.html